KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA, INFORMACJE                             -------> Plan Zajęć LUTW<-------                           UWAGA Słuchacze LUTW!
Informacja dla uczestników zajęć tanecznych:
1. Ze względów bezpieczeństwa, higieny i utrzymania czystości podczas zajęć obowiązuje obuwie zmienne z gumowaną podeszwą.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze, którzy dokonali płatności za zajęcia w ustalonym terminie, tj. do 30 września 2017r.
3. Ewentualne zamiany osób w grupach mogą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem sekretariatu LUTW przy ul. Lotniczej 26.
4. Osoby, którym nie odpowiadają godziny i miejsce zajęć tanecznych, proszone są o kontakt z sekretariatem w celu podania numeru rachunku bankowego, na który dokonany będzie zwrot opłaty za zajęcia taneczne.

          ----------------------------------------------------------------------------------------------

S E K R E T A R I A T    L U T W

  Sekretariat Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w budynku CKZiU (ul.Lotnicza 26) pracuje według następującego harmonogramu:

Poniedziałek Środa Piątek
12.00-16.00 12.00-16.00 12.00-16.00

76 852 42 46 wew.53


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O P Ł A T Y

   Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy (-->pełna treść zarządzenia <--) zostały ustalone terminy oraz wysokość opłat za zajęcia wnoszonych przez słuchaczy Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018:

1. W roku akademickim 2017/2018 opłata za jeden rodzaj zajęć w semestrze wynosi 36,90 zł.
2. Opłatę wnosi się za każdy rodzaj zajęć, na który słuchacz dokonał zapisu.
3. Opłaty należy wnieść do dnia:
a/ 30 września 2017r. - za semestr zimowy;
b/ 31 stycznia 2018r. - za semestr letni,
na konto bankowe o numerze: 24 1240 3464 1111 0010 5251 9094.
4. Wniesienie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.


          ----------------------------------------------------------------------------------------------


     Zarząd LUTW zaprasza Słuchaczy do kontaktu w szkole lub na podane adresy e-mailowe (zakładka - Zarząd LUTW) w sprawie propozycji, uwag oraz innych spraw dotyczących zajęć i działalności LUTW.