TECHNIK ANALITYKAbsolwent kształcony w zawodzie
technik analityk
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1. Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych.
2. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych.
3. Monitorowanie parametrów procesowych.
4. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych.
5. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.


Technik analityk może podjąć pracę w laboratoriach:


  • przemysłowych np. kontrole procesów technologicznych,

  • środowiskowych np. analiza gleby, wody, monitoring zanieczyszczeń

  • medycznych, farmaceutycznych,

  • pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego

  • naukowo-badawczych

  • toksykologicznych, kryminalistycznych i innych

  • W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach i wyższych uczelniach, w wymiarze 6 tygodni (240h)