TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Absolwent kształcony w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1. Ocenianie żywności pod względem towaroznawczym oraz jej przechowywanie.
2. Sporządzanie, ocena organoleptyczna i ekspedycja potraw i napojów.
3. Planowanie, analizowanie i modyfikacja sposobu żywienia.
4. Planowanie, nadzorowanie i rozliczanie produkcji gastronomicznej.
5. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych.


Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę:


  • w placówkach świadczących usługi gastronomiczne, np. restauracje, bary, hotele,

  • w placówkach związanych z żywieniem zbiorowym np. sanatoria, stołówki szkolne, przedszkolne, szpitale,

  • może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

  • W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w zakładach związanych z żywieniem, sporządzaniem potraw i napojów, z organizacją i prowadzeniem usług gastronomicznych, w wymiarze 4 tygodnie (160h)